مقالات

زمان های ساده در زبان انگلیسی

1395
12
21
زمان حال ساده:
(Simple Present)

در زبان انگلیسی به سه طریق زمان حال ساده شناخته می شود:

الف: اگر عملی در زمان های مشخص تکرار شود فعل آن جمله زمان حال ساده است که اغلب با قیود every week , every day و … به کار می رود.

I go to school everyday.
I go to Rasht every week.
I study a book every night.
We eat Omelet every week.
They come here every day.

he always comes late.
They always go mountain climbing.
She often works at the weekend.
It’s often difficult to translate poetry.
This type of accident happens often
I often go to his house
Women usually live longer than men.
Usually I wear black shirt.
The drive usually takes 15 or 20 minutes.

 future

ب- برای بیان بیان حقیقت یا عادتی زمان حال ساده به کار می‌رود.
– The earth moves round the sun.
– Sky is blue.
– Snow is white.
– Grass is green.
طرز ساختن زمان حال ساده:

حال ساده تمام افعال مصدر بدون to می باشد (بغیر از افعال معین) و فقط در سوم شخص مفرد حرف s به فعل اضافه می شود و افعالی که به , sh, x, o, ss, ch, sh ختم شوند در سوم شخص مفرد es گرفته و افعالیکه به y ختم شوند، اگر قبل از y حرف بی صدا باشد ies گرفته و اگر قبل از y حرف با صدا باشد فقط به آخر آن حرف s افزوده می شود.

طرز منفی و سوالی کردن حال ساده

اگر جمله ای دارای فعل کمکی بود may, can و غیره، برای سوالی کردن جمله آنها را قبل از فاعل ذکر کرده و برای منفی کردن فقط not بعد از افعال کمکی آورده ولی  برای سوالی کردن زمان حال ساده کلمه Do را قبل از فاعل و برای سوم شخص مفرد کلمه Does را قبل از فاعل آورده و فعل را به صورت ساده بدون S یا es یا ies می نویسیم.
 
 
برای منفی کردن Don’t را قبل از فعل اصلی و Doesn’t را برای سوم شخص مفرد آورده و هر گاه Doesn’t و یا Does در جمله به کار رود، در جمله همیشه s ویا es و یا ies فعل اصلی حذف می شود.
 
 
I go
I don’t go

Do I go?

He goes
He does not go
Does he go?

تمرین

مثال زیر را اول سوالی و سپس منفی سازید،

1-I like my natural science teach very much.

2-you can speak with your teacher.


 

 

گذشته ساده

 

ادامه جمله+مفعول+گذشته فعل+فاعل

نشان می دهد که کاری در گذشته بدون قید و شرط انجام گرفته که معمولاً در این جملات باید یک قید زمان که دلالت به گذشته کند وجود داشته باشد.

I went to the mosque last night
 
mosque

طرز ساختن گذشته ساده

اگر به آخر افعال با قاعده d و یا ed اضافه شود بصورت گذشته در می آید ولی افعال بی قاعده قسمت دوم آنها گذشته می باشد.
 
 
tense2
 
 
طرز منفی و سوالی کردن گذشته ساده
برای منفی کردن جمله، اگر جمله دارای فعل کمکی بود، با آوردن آن به ابتدای جمله آن را سوالی می کنیم و با گذاردن کلمه not بعد از فعل کمکی آن را منفی می کنیم .

ولی اگر جمله دارای فعل کمکی نبود برای سوالی کردن did را قبل از فاعل آورده و فعل جمله را به زمان حال تبدیل کرده وبرای منفی کردن did not را بعد از فاعل می آوریم.

 


 

 

زمان آینده ساده :

 

فاعل+shall/will+فعل مصدر بدون to+ مفعول
این زمان نشان دهنده کاری است که در آینده انجام خواهد شد و بیشتر از تصمیمات و قولها سخن می گوید.

این زمان به کمک افعال shall و مصدر بدون to هر فعلی می سازند، البته shall برای اول شخص مفرد و جمع بکار برده می شود ولی امروزه برای تمام صیغه ها از will استفاده می کنند.

اگر قید زمان جمله ای مربوط به آینده باشد مثل next year, tomorrow فعل آن به زمان آینده خواهد بود.

tense4


طرز منفی و سوالی کردن زمان آینده

برای سوالی کردن افعال کمکی shall و will را به ابتدای جمله آورده و برای منفی کردن کلمه ی not بعد از shall و will گذاشته می شود.

مخفف will not می‏شود won’t
I will not go tommorrow.
I will not kill her