مقالات

Perfect Tenses

1395
12
21

حال-کاملز

زمان حال کامل یا ماضی نقلی :

 

همه ما در زندگی تجربه های جالب و یا حتی ناراحت کننده ایی داشته ایم که ممکن است حرف زدن درباره آنها دیگران را غافلگیر یا شگفت زده کند مثلا من یکبار به سختی با یک کامیون تصادف کردم و تجربه چشیدن طعم مرگ را داشته ام یا غارنوردی کرده ام. اتفاق هایی هم بوده که هرگز تجربه نکردیم مثلا من هرگز سوار بالون نشده ام

در زبان انگلیسی زمان حال کامل معمولا مسئول بیان اینگونه ماجراجویی هاست.

البته در شرایط دیگری هم بکار می رود مثلا

  1. برای تاکید بر نتیجه

She has written five letters.

2.  کار یا اتفاقی که همچنان درحال انجام است

School has not started yet.

3. کاری که به تازگی پایان یافته یا متوقف شده

She has cooked dinner.

4. پایان یک رویداد یا اتفاقی که بر زمان حال تاثیر گذاشته

I have lost my key.

5. کاری که یک بار، هرگز، یا چند بار پیش از لحظه ایی که داریم درباره آن صحبت می کنیم رخ داده

I have never been to Australia.

قیدهایی که معمولا با زمان حال کامل بکار می روند:

already, ever, just, never, not yet, so far, till now, up to now

حال-کامل-2

زمان گذشته کامل یا ماضی بعید

 
فاعل+had+قسمت سوم فعل+ مفعول+…+گذشته ساده

گذشته کامل نشان می دهد که کاری در گذشته قبل از یک عمل گذشته دیگر انجام گرفته است.

 
I had eaten lunch before you came.
I had seen that movie before you saw.
She had changed her hair style before we met her.

We had visited so many different places, before we came home.

 
 old
 
 

طرز شناختن گذشته کامل

جملات در زمان ماضی بعید با یک گذشته ساده همراه اند همچنین با کلمات ربط by the time, as soon as, be for, after
بیان می شوند.

Hassan had left as soon as we came here.

طرز ساختن ماضی بعید

این زمان به کمک فعل کمکی had همراه با اسم مفعول فعل ماضی ساخته می شود.

I had gone.
She had gone.

طرز منفی سوالی کردن گذشته کامل

برای سوالی کردن فعل کمکی had را به ابتدای جمله می آوریم و برای منفی کردن کلمه not را بعد از فعل کمکی had قرار می دهیم.

 

زمان آینده کامل :

زمان آینده کامل
این زمان نشان می دهد که کاری در زمان آینده قبل از زمان معینی خاتمه پیدا خواهد کرد
معمولاً آینده کامل با قیدها و یا حروف ربط
after- before- when – by
 
همراه با زمان حال به کار می روند.
 
future8
 
I will have done it before six o’clock.
طرز ساختن آینده کامل
این زمان با آینده ساده فعل have و اسم مفعول فعل اصلی می آید
– I will have done.
– You will have seen

شکل منفی سوالی
با کلمه not بعد از افعال کمکی shall و will منفی شده و اگر این دو فعل کمکی را به ابتدای جمله بیاوریم جمله سوالی می شود.