اخبار آموزشگاه

کلاس های خصوصی

1396
06
19

عجله دارید؟

می خواهد زودتر انگلیسی را فرا گیرید؟

از صحبت انگلیسی در حضور دیگران خجالت میکشید؟

دوست دارید زمان کلاستان را خودتان تعیین کنید؟

پس کلاس های خصوصی فاران بهترین گزینه ی پیش روی شماست.

تگ ها :